حاشیه سود شرکت

یادش بخیر

تا همین چند وقت دنبال سهمهایی با حاشیه سود بالا و خوب می گشتم، امروز هم همین کار را می کنم ولی با تفاوت اینکه آن زمان بررسی می کردم برای خرید و حال بررسی برای عدم خرید

دولت گرسنه هر جایی که بتواند دست در جیب شرکت ها و مردم خواهد کرد.

احتمال بسیار زیاد درآمد پوز ها کاهش یابد. با این گروه با احتیاط برخورد کنید

حاشیه سود