v;,n hrjwhnd

آمادگی برای رکود اقتصادی با سواد مالی

آشنایی با دوره های مختلف اقتصادی یکی از مهم ترین سرفصل های سواد مالی و هوش مالی است. مطمئنا رفتار اقتصادی ما در دوره های مختلف نشات گرفته از درک ما از فضای اقتصادی باید باشد. رفتاری که در بحران اقتصادی، رکود اقتصادی داریم متفاوت از دوره ی رونق اقتصادی است. حال اگر وارد دوره ی رکود شدیم چگونه با سواد مالی برای رکود اقتصادی آماده شویم

سواد مالی مدیریت هزینه

سواد مالی مدیریت هزینه

چطور در بازی پول با استفاده از سواد مالی برنده باشیم؟ سواد مالی چگونه از مخارج غیرضروری جلوگیری می کند. تکنیک هایی که اگر در مدرسه فراگرفته بودیم امروز زندگی مالی بهتری داشتیم و البته هیچ وقت دیر نیست. خریدتراپی را چگونه می توان به خدمت گرفت؟

سواد مالی چیست

سواد مالی چیست

سواد مالی از پنج بازوی درآمد، پس انداز، احتیاط ، مخارج و قرض تشکیل می شود و آخرین تحقیقات حاکی از آن است که مردم ایران در رتبه های بسیار پایینی از سواد مالی در بین مردم جهان برخوردارند و در این مقاله به ابتدایی ترین گام ها برای افزایش سواد مالی پرداخته ایم. مقاله ای که در آن بهترین نکات سواد مالی را فرا خواهید گرفت.